Welkom bij WieBetaaltWat

Om goed gebruik van onze dienst WiebetaaltWat te kunnen garanderen, hebben we aantal voorwaarden (“Voorwaarden”) opgesteld. Door gebruik te maken van WiebetaaltWat, ga je hiermee akkoord. We vragen je ze goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen. Wij kunnen op een bepaald moment de Voorwaarden wijzigen. De nieuwste Voorwaarden zullen altijd op de website of in de applicatie te vinden zijn of via een hyperlink onder je aandacht gebracht worden. Van een wijziging wordt je in ieder geval op de hoogte gebracht. Door WiebetaaltWat na wijziging opnieuw te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

1. Onze dienst

WiebetaaltWat is een dienst van Splitser BV. Met WiebetaaltWat kun je eenvoudig en inzichtelijk gezamenlijke uitgaven met elkaar verrekenen. De WiebetaaltWat dienst is toegankelijk via de website wiebetaaltwat.nl en de WiebetaaltWat app. Nadat je een account hebt aangemaakt kun je een lijst maken waaraan je deelnemers kunt toevoegen. Alle deelnemers kunnen uitgaven invoeren en bij elke uitgave aangeven wie moeten meebetalen aan die uitgave. Iedereen kan de balans van de lijst bekijken. Op de balans zie je de saldo’s van de verschillende deelnemers. Het saldo is het verschil tussen de totale uitgaven van een persoon en zijn of haar totale kosten. Als je de lijst verrekent, wordt precies uitgerekend wie wat aan wie moet betalen. Hierbij zorgt het systeem ervoor dat het aantal onderlinge transacties zo laag mogelijk is. Alle deelnemers krijgen een handig overzicht gemaild met de onderlinge verrekeningen en alle uitgaven.

In de app en op de website is verder uitgelegd hoe de WiebetaaltWat dienst werkt.

2. Account

Om gebruik te maken van WiebetaaltWat moet je eerst een account aanmaken.

 • Je staat er voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je account opgeeft, juist en actueel is.
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander te maken.
 • Door deze voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders hebt voor het aanmaken van een account.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens. Het is niet toegestaan deze aan derden te verstrekken. Wanneer je reden hebt te vermoeden dat je inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, ben je verplicht ons direct hiervan op de hoogte te stellen en je wachtwoord te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van WiebetaaltWat door derden.

3. Gebruik van WiebetaaltWat

Om het gebruik van WiebetaaltWat zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal voorwaarden vastgesteld:

 • Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van WiebetaaltWat verricht.
 • Het is niet toegestaan WiebetaaltWat te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Het is niet toegestaan WiebetaaltWat te gebruiken op een manier die op enige wijze misleidend is.
 • Het is niet toegestaan WiebetaaltWat op een zodanige wijze te gebruiken dat de werking ervan verstoord kan worden.
 • Het is niet toegestaan WiebetaaltWat op enige wijze te scrapen, spideren, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan WiebetaaltWat te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van ons en/of derden;
 • Het is niet toegestaan WiebetaaltWat te gebruiken in strijd met deze Voorwaarden, enige geldende wet- en/of regelgeving of op enige andere wijze die onrechtmatig is;
 • Wij kunnen jouw gebruiksmogelijkheden op elk moment beperken of blokkeren;
 • We zijn op elk moment gerechtigd een account te verwijderen indien we van mening zijn dat in strijd wordt gehandeld met bovengenoemde regels, zonder dat we verplicht zijn dit nader toe te lichten en zonder dat wij aansprakelijk worden voor eventuele schade.

4. Melding onrechtmatig gebruik

Wanneer je merkt dat oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van WiebetaaltWat, kun je hiervan melding maken. Wij kunnen vervolgens besluiten al dan niet tot verwijdering van een account over te gaan. WiebetaaltWat is nooit verplicht pro-actief te screenen op mogelijk onrechtmatig gebruik.

5. Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot WiebetaaltWat, berusten bij ons.

 • We geven je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van WiebetaaltWat en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van WiebetaaltWat, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop WiebetaaltWat intellectuele eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaar maken van WiebetaaltWat voor andere doeleinden dan genoemd in deze Voorwaarden. Het is niet toegestaan substantiële delen of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van WiebetaaltWat op te vragen of te hergebruiken.
 • Je behoudt zelf de intellectuele eigendomsrechten op door jou in het kader van WiebetaaltWat geplaatste foto’s en/of teksten zoals je profielfoto (“Content”).
 • Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan ons een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van WiebetaaltWat vereist is.

6. Privacy

We streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens van jou te verwerken. Lees ook ons privacy statement privacy statement voor meer informatie.

7. De dienst

We willen een zo goed mogelijke dienst aanbieden waar zoveel mogelijk gebruikers plezier van kunnen hebben. Om WiebetaaltWat te kunnen blijven aanbieden, gelden de volgende voorwaarden:

 • Gebruik van WiebetaaltWat is voor eigen risico. Je vrijwaart ons voor alle schade die ontstaat als gevolg van jouw gebruik van WiebetaaltWat.
 • We geven geen garanties ten aanzien van WiebetaaltWat. Het kan zijn dat WiebetaaltWat op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is of niet (volledig) werkt.
 • We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zaaks-, vermogensschade of enig ander nadeel dat verband houdt met gebruik of misbruik van WiebetaaltWat, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Wij zijn in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit WiebetaaltWat. De enige actie die je kan ondernemen indien je van mening bent schade te hebben geleden, is gebruik van WiebetaaltWat te staken en je account te verwijderen.
 • Voor zover WiebetaaltWat ondanks het hierboven gestelde aansprakelijk zou zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot een bedrag van EUR 1000 (duizend euro), welke beperking van aansprakelijkheid niet geldt in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van onze zijde.

8. Einde gebruik

 • Indien je gebruik van de WiebetaaltWat wil beëindigen, moet je eerst alle lijsten verlaten. Om een lijst te verlaten moet jouw balans op die lijst 0 zijn. Vervolgens ga je naar Deelnemers, klik je op je eigen naam en dan op de knop “Verlaat lijst”. Als je op geen enkele lijst meer staat, kun je deze link volgen om je account verwijderen.
 • Indien je handelt in strijd met de Voorwaarden of indien we klachten van andere gebruikers ontvangen over jouw gebruik van WiebetaaltWat, zijn we gerechtigd jouw gebruik van de WiebetaaltWat te staken. Indien we schade hebben geleden als gevolg van jouw handelen, kunnen we deze schade op jou verhalen.

9. Diversen

 • Op deze Voorwaarden en het gebruik van WiebetaaltWat is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.
 • WiebetaaltWat mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. We zullen je hierover altijd tijdig vooraf informeren. Indien je WiebetaaltWat daarna niet wilt blijven gebruiken, kan je je account verwijderen.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Splitser BV
Postbus 15805
1001 NH Amsterdam
Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 70616167

Selecteer taal

Kies een taal om naar Splitser te gaan, de internationale versie van WieBetaaltWat: